תמחור דקל לעלויות בנייה למ"ר

תקנון המערכת

© כל הזכויות שמורות לדקל תוכנה בע"מ (להלן: "דקל").

הגבלת אחריות: תמחור דקל לעלויות בניה למ"ר, מיועד לשימושו של הרוכש בלבד | לאחר מאמצים כלי זה הינו אומדן ואינו מהווה הערכה כלכלית מדויקת ולכן אין חב' דקל אחראית לטעויות או לאי דיוקים | שימוש בתמחור דקל לעלויות בניה למ"ר אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה לעלויות המתקבלות לאחר הכנסת נתוני פרויקטים | חב' דקל לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, ו/או הוצאה שייגרמו או שעלולים להיגרם משימוש בתמחור זה.

המידע המפורט באתר מיועד לשימושו של הגולש/משתמש בלבד ובצורתו כפי שמופיעה באתר בלבד והשימוש בו הינו באחריות הגולש/משתמש בלבד.

דקל לא תישא בכל אחריות ובכלל זה אחריות עקיפה או אחריות ישירה לנזקים כלשהם מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ו/או שיגרמו לגולש/משתמש כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.

אין להעתיק כל חלק שהוא מהאתר באיזה אופן או צורה שהם, לרבות על ידי הדפסה, צילום, ו/או אמצעי מגנטי או אלקטרוני. כן, אין להקליד את הנתונים הכלולים באתר, כולם או מקצתם, באמצעי מגנטי או אלקטרוני כלשהו.

שימת לב הגולש/משתמש באתר מופנית לדברים כדלקמן:

-      דקל עושה מאמצים להבטיח דיוק המחירים ושאר הנתונים ועדכונם, אולם דקל אינה אחראית לטעויות או לאי דיוקים, ועל הגולש/משתמש להביא בחשבון כי העריכה וההגהה של המידע המפורט באתר מוגבלים הן בשל הדינאמיות המאפיינת את שינוי המחירים ונתונים אחרים בתחום הבנייה, וכפופים לשינויי מדדים ואפקטים
       כלכליים אחרים, שלדקל אין כל שליטה עליהם והן לאור כמות המידע המפורט באתר.

-     המחירים ושאר הנתונים הכלולים באתר אינם מהווים חוות דעת ו/או המלצה מכל סוג שהוא למוצרים ולשירותים הנזכרים באתר.

-      מחירי מוצרים עשויים להשתנות בכל עת ע"י היצרן, ע"י המשווק וכיו"ב גורמים שלדקל אין כל שליטה עליהם ואינה קשורה עימם.

-      דקל אינה אחראית לתוכן המודעות ו/או החומר הפרסומי הכלול באתר.

-      נותן החסות אינו אחראי ולא יהא אחראי בשום מקרה בצורה כלשהי לתוכן האתר, המודעות והחומר הפרסומי הכלול בו, המחירים ושאר הנתונים המתפרסמים בו, וכן לא ישא בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו או שעלולים להיגרם למאן דהוא בשל השימוש באתר.

- שמירת הנתונים והאמדנים שהמשתמש יצר ניתנת להורדה למחשב האישי (כמו גם הדפסה) ולאחריה, המשתמש יכול לבחור למחוק את המידע מהאתר.

 

לדקל אין ולא תהיה כל אחריות לתוכן ו/או המידע המפורטים באתר, ככל שאלה מתבססים על מסמכים שהופקו ע"י גורמים חיצוניים לדקל (כגון עידכוני חקיקה שונים, מדדים או טפסים או לכל מידע אחר מכל סוג שהוא, המפורט באתר, שלא הופק או הוכן כולו ע"י דקל) ולכל נזק אשר ייגרם בשל שימוש כל שהוא באתר.

מובהר ומודגש כי אין המידע המפורט באתר משמש ייעוץ משפטי ע"י עו"ד לגולש/משתמש, וכמו כן אינו מהווה תחליף או תוספת לייעוץ כאמור.